M. A. Castrénin seura
ajankohtaista tapahtumakalenteri kulttuurimatkat jäseneksi liittyminen apurahat po-russki
etusivu > apurahat

Apurahat

27.9.2018

Suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyö Venäjän kanssa

Projektiavustukset suomalaisille toimijoille          

Hakuaika 1.-31.10.2018

Suomalaiset toimijat voivat hakea avustusta Suomen ja Venäjän välistä suomalais-ugrilaista kulttuuriyhteistyötä edistäviin yhteistyöhankkeisiin. Mikäli hankkeita on useampia, jokaisesta hankkeesta on tehtävä erillinen hakemus.

Kohderyhmät ja kuvaus

Avustus on tarkoitettu Venäjän kanssa suomensukuisten kielten ja kulttuurien parissa yhteistyötä tekeville järjestöille, joiden tulee olla oikeustoimikelpoisia.

Suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyö Venäjän kanssa perustuu vastavuoroiseen kumppanuuteen ja hankeyhteistyöhön seuraavilla painopistealueilla:

* Suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuurien ylläpito ja kehittäminen monikulttuurisessa yhteiskunnassa

* Suomalais-ugrilaisten kansojen kielten ylläpito ja kehittäminen

* Kansalaisjärjestöjen tekemän suomalais-ugrilaisen kulttuurialan yhteistyön kehittäminen

Avustuksiin sovellettavat säädökset

Avustusta ei myönnetä, mikäli hakemus ei saavu M. A. Castrénin seuraan määräaikaan mennessä tai se on puutteellinen.

Avustusta ei myönnetä, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuttaan aiemmin saamiensa avustusten käytöstä.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on valtionavustuslain (688/2001) 16 §:n mukainen oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkistuksia.

Ohjeet

Avustusta haetaan kirjallisesti M. A. Castrénin seuran lomakkeella (Liite), joka lähetetään sekä postitse että sähköpostitse.

Liitteet

1. Avustettavaa hanketta koskeva konkreettinen, yksityiskohtainen suunnitelma.

2. Erittely hankkeen kokonaiskustannuksista ja hankkeesta saatavista tuloista sekä arvio kustannusten ajoittumisesta neljännesvuoden tarkkuudella. Omarahoitus ja muut samaa tarkoitusta varten saadut ja haetut avustukset.

3. Tuloslaskelma ja tase edelliseltä tilikaudelta.

4. Selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (yhdistys-, säätiö- tai yhdistysrekisteriote)

Hakemus toimitetaan osoitteella M. A. Castrénin seura, Mariankatu 7 A 5, 00170 Helsinki

ja sähköpostiosoitteella marja.lappalainen[a]castren.inet.fi

Projektiavustuksia voidaan myöntää, mikäli eduskunta hyväksyy tarkoitukseen määrärahan ja opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa sen M. A. Castrénin seuralle edelleen jaettavaksi. Päätökset pyritään tekemään tammi–helmikuussa 2019. Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä kirjallisesti.

Lisätietoja:M. A. Castrénin seura, puh. (09) 135 7820, 050 5919300 marja.lappalainen[a]castren.inet.fi

Hakulomake.docx

Hakulomake.pdf

********************************************************************

Suomalais-Ugrilaisen Seuran apurahat

Suomalais-Ugrilainen Seura jakaa hallinnoimistaan rahastoista vuosittain kaksi apurahaa sekä väitöskirjapalkintoja.

1. Apuraha, jonka hakuaika on huhtikuu

Maaliskuussa Suomalais-Ugrilainen Seura julistaa haettavaksi nuorten suomen ja sen sukukielten tutkijoiden tai tutkijoiksi aikovien opiskelijoiden apurahan, joka jaetaan Minette ja Otto Donnerin, Mikko Korhosen, Julius Markin ja lahjoittajien rahaston tuotosta. Suomalais-Ugrilaisen Seuran päämääriin liittyviin hankkeisiin tarkoitetun nuorten tutkijoiden apurahan suuruuden päättää johtokunta vuosittain.

Vapaamuotoiset kirjalliset hakemukset, joihin tulee liittää tutkimussuunnitelma, CV, selvitys suoritetuista opinnoista sekä mahdolliset suositukset, pyydetään toimittamaan Suomalais-Ugrilaisen Seuran postiosoitteeseen (PL 320, 00171 Helsinki) tai suoraan sihteerille huhtikuun loppuun mennessä.

Päätös apurahan saajasta tai saajista ilmoitetaan Suomalais-Ugrilaisen Seuran yleisessä kokouksessa toukokuussa.

2. Apuraha, jonka hakuaika on lokakuu

Syyskuussa Suomalais-Ugrilainen Seura julistaa haettavaksi Albert Hämäläisen rahaston tuotosta apurahan Sisä-Venäjällä asuvien suomensukuisten kansojen tutkimukseen. Apuraha myönnetään ensisijaisesti etnografiseen hankkeeseen, mutta muunkin alan tutkimus voi tulla kysymykseen. Apurahan suuruuden päättää johtokunta vuosittain.

Vapaamuotoiset kirjalliset hakemukset, joihin tulee liittää toimintasuunnitelma, CV, selvitys suoritetuista opinnoista sekä mahdolliset suositukset pyydetään toimittamaan Suomalais-Ugrilaisen Seuran postiosoitteeseen (PL 320, 00171 Helsinki) tai suoraan sihteerille lokakuun loppuun mennessä.

Päätös apurahan saajasta tai saajista ilmoitetaan Seuran yleisessä kokouksessa marraskuussa.

3. Lisäksi vuosittain jaetaan August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, Kai Donnerin ja Artturi Kanniston rahastojen  tuotosta väitöskirjapalkinto(ja).

Niistä päättää toimikunta, johon kuuluu Suomalais-Ugrilaisen Seuran esimies, kaksi johtokunnan valitsemaa edustajaa sekä Kotikielen Seuran valitsemia edustajia. Väitöskirjapalkinnot jaetaan Kotikielen Seuran vuosikokouksessa maaliskuussa.

Suomalais-Ugrilainen Seura
PL 320
00171 Helsinki
www.sgr.fi

Sukukansavaliokunnan avustukset

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta perusti vuonna 1995 sukukansavaliokunnan tukemaan Venäjällä asuvia kielisukulaisiamme. Valiokunta myöntää noin 200–1000 euron avustuksia Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen kieltä, kulttuuria ja kansallista identiteettiä tukevaan toimintaan. Rahoituksensa sukukansavaliokunta
saa sukukansakeräyksestä, joka on ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä kerättävä vapaaehtoinen maksu. Jatkuvassa haussa olevia avustuksia voivat hakea Venäjällä asuvat toimijat.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
Sukukansavaliokunta
Mannerheimintie 5 A
00100 Helsinki
www.helsinki.fi/hyy/skv/
sukukansa-vlk[a]helsinki.fi

Suomalais-ugrilaisen kulttuurirahaston säätiö

Säätiön tarkoituksena on suomalais-ugrilaisten kulttuuriyhteyksien edistäminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä apurahoja ja tunnustuspalkintoja, järjestämällä sukukansojen välisä kokouksia ja tukemalla muita kulttuurihankkeita suomalais-ugrilaisten kansojen piirissä.

Säätiön on mahdollista jakaa pieniä apurahoja tutkimusten tekoon, julkaisutoimintaan ja kongressi- ja opintomatkoihin. Haku julistetaan loppuvuodesta. Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään lähettämään 31.12. mennessä sihteerille.

Säätiön sihteeri Harry Sjöberg, Lehdesniityntie 3 C 37, 00340 Helsinki
Puh. 040 847 9374
www.sukrs.fi, harry.sjoberg[a]pp.salpa.fi

EKLA-säätiö

Graafikko Eka Lainiolle (1913–2006) nimetty säätiö on perustettu vuonna 1992. Säätiön tarkoituksena on tukea Suomea ja Suomen sukulaiskansoja koskevien taiteellisten tai tieteellisten teosten esittämistä, suunnittelua tai julkaisuja myöntämällä apurahoja näihin toimintoihin. Tarkoituksena on myös ylläpitää säätiön omistamaa kuvituspiirustusten ja maalausten näyttelyä.

Säätiön hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden maaliskuussa, jolloin valitaan apurahojen saajat. Apurahoja voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, joka tulee toimittaa tammi–helmikuussa säätiön sähköpostiosoitteeseen info[a]ekla.fi

www.ekla.fi

Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelman toimeenpano

Avustusta myönnetään Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelman toimeenpanoa varten. Avustus on tarkoitettu Venäjän kanssa taiteen ja kulttuurin alan yhteistyötä tekeville järjestöille ja yhteisöille, joiden tulee olla oikeustoimikelpoisia.

Hakuaika on yleensä tammikuussa.

Lisätietoja: Kulttuuriasiainneuvos Maija Lummepuro, puh. 0295 3 30198, maija.lummepuro[a]minedu.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO
       
 

Taiteen edistämiskeskus

Taiteen edistämiskeskus myöntää mm. matka-apurahoja ammattitaiteilijoille, taiteen asiantuntijoille ja taiteilijoiden muodostamille projektikohtaisille työryhmille.
Apurahat on tarkoitettu ulkomaanmatkojen kustannuksiin edullisinta julkista liikennevälinettä käyttäen sekä kohtuullisiin majoituskuluihin. Apurahaa ei voi saada päivärahoihin.

Hakijan tulee edustaa aktiivisesti Suomea esimerkiksi esittämällä tai esiintymällä, järjestämällä näyttelyn tai esitelmöimällä seminaarissa.

Taiteen edistämiskeskus
Vuorikatu 24, 00101 Helsinki
Puh. 0295 330 700
www.taike.fi, taike-asiakaspalvelu[a]minedu.fi

Suomen Kulttuurirahasto

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, joka myöntää apurahoja taiteen, tieteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille, työryhmille ja yhteisöille keskusrahaston ja 17 maakuntarahaston kautta.

Päärahaston haku on yleensä loppuvuodesta ja maakuntarahastojen alkuvuodesta.
Rahasto haluaa tarjota mahdollisuuden myös laajempiin kulttuurihankkeisiin tukemalla niiden toteutumista huomattavin apurahoin. Tällainen oli mm. pienten sukukielten tueksi suunnattu rahoitusohjelma vv. 2007–2013.

Suomen Kulttuurirahasto
Bulevardi 5 A 5. krs, 00120 Helsinki (PL 203, 00121 Helsinki)
Puh. (09) 612 810, faksi (09) 640 474
www.skr.fi

Koneen Säätiö

Koneen Säätiö tukee humanistista, taiteellista, yhteiskuntatieteellistä ja ympäristöntutkimusta sekä taidetta ja kulttuuria. Säätiö myös pitää yllä taiteilija- ja tutkijaresidenssiä Saaren kartanossa.

Koneen Säätiö perusti v. 2012 säätiön kieliohjelmaan kuuluvan apurahahaun, jolla tuetaan digitaalisten kieliaineistojen muodostamista ja tutkimuskäytön kehittämistä. Kieliohjelman tarkoituksena on pienten suomalais-ugrilaisten kielten, suomen sekä kaikkien Suomen vähemmistökielten dokumentointi ja niiden aseman vahvistaminen.

Koneen Säätiö
Tehtaankatu 21 B 49, 00150 Helsinki
Puh. (09) 260 0617
www.koneensaatio.fi, koneensaatio[a]koneensaatio.fi

Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto

Maanviljelysneuvos Alfred Kordelinin (1868–1917) testamentin perusteella muodostettu yksityinen, yleishyödyllinen kulttuurialan rahasto jakaa apurahoja tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistämiseksi.

Päärahaston hakuaika on vuosittain elokuussa. Alfred Kordelinin säätiöllä on myös erillisrahastoja, joiden hakuaika on kalenterivuoden alussa.

Alfred Kordelinin säätiö
Mariankatu 7 A 3, 00170 HELSINKI
Puh. (09) 6840 1200, faksi (09) 6840 1246
www.kordelin.fi, toimisto[a]kordelin.fi

Niilo Helanderin Säätiö

Kunnallisneuvos Niilo Helander (1865–1930) oli noussut vaatimattomasta taustasta merkittäväksi liikemieheksi, vaikuttajaksi ja valtiopäivämieheksi Heinolassa. Muutettuaan kiinteistöjen omistajana vasta itsenäistyneen Suomen pääkaupunkiin hän vaurastuneiden isänmaanystävien esimerkkiä seuraten perusti vuonna 1927 säätiön ja määräsi sen tehtäväksi ”tukea ja edistää suomalaista kulttuurityötä tieteen ja taiteen aloilla samoin kuin työtä kaupan ja teollisuuden kehittämiseksi”. 

Viime vuosikymmeninä tukea on suunnattu mm. monitieteiseen Eurooppa-tutkimukseen ja vuorovuosin taiteen eri aloille. 

Säätiön hakualat vaihtuvat vuosittain. Hallitus päättää niistä helmikuussa, ja alat julkistetaan 1. päivänä maaliskuuta.

Niilo Helanderin Säätiö
c/o Kordelinin säätiö, Mariankatu 7 A 3, 00170 HELSINKI
www.niilohelander.net

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Merenkulkuneuvos Antti Wihurin ja hänen puolisonsa Jenny Wihurin vuonna 1942 perustama yleishyödyllinen kulttuurisäätiö jakaa apurahoja suomalaisen henkisen ja taloudellisen viljelyn edistämiseen. Kohdealoina ovat kulttuurin eri alat.

Apurahojen hakuaika on vuosittain toukokuussa.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Arkadiankatu 21 A 14, 00100 Helsinki
Puh. (09) 454 2400, faksi (09) 444 590
www.wihurinrahasto.fi, toimisto[a]wihurinrahasto.fi

FILI – Finnish Literature Exchange

FILI on kirjallisuuden asiantuntija- ja vientiorganisaatio, joka tukee kääntämistä, painattamista ja julkaisemista ja edistää kotimaisen kirjallisuuden tuntemusta maailmalla.

FILIssä on viisi käännöstuen ja neljä painatustuen hakuohjelmaa, joista myönnetään vuosittain tukea n. 600 000 euroa. Suomalaisille kustantajille on tarjolla tukea suomentamiseen ja ruotsintamiseen. Lisäksi FILI myöntää matka-apurahoja, promootiotukea ja näytekäännöstukea.

Hakuaikoja on vuosittain useita.

FILI, Ritarikatu 1, 00170 Helsinki
Puh. 0201 131 293
www.finlit.fi, fili[a]finlit.fi